BUDAFOK-TÉTÉNY
BUDAPEST XXII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

a részvételi költségvetés tervezésével kapcsolatosan
birtokába került személyes adatok kezeléséről

 

Verziószám: 2.0.

Budapest, 2022. május 25.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata (a továbbiakban: Adatkezelő) a kerület lakossága véleményének megismerése és a közösségi költségvetés tervezése érdekében létrehozta a kozossegrekapcsolva.hu honlapot (a továbbiakban: weblap), melyen keresztül a regisztrált felhasználók részt vehetnek a Budafok-Tétény Közösségre Kapcsolva Részvételi Költségvetés (a továbbiakban: részvételi költségvetés) programban, melynek keretében a kerület fejlesztési irányaira tehetnek javaslatot. A weblapon regisztráló természetes személyek, illetve a fiatalkorú regisztráló természetes személyek törvényes képviselője (a továbbiakban együttesen: Érintettek) személyes adatainak kezelése vonatkozásában a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata (a továbbiakban: Adatkezelő) adatkezelőnek minősül.

 

A fentiekre figyelemmel Adatkezelő az Érintettek részére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseivel összhangban a következő tájékoztatást adja, az abbanfoglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az általa végzett adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, így különös tekintettel azon elvárásnak, hogy az Érintettek részére adott tájékoztatást tömör, átlátható, világos és közérthető megfogalmazással és könnyen hozzáférhető formában bocsátja rendelkezésre, jelen adatkezelési tájékoztató formájában.

 

 

Az adatkezelési tájékoztatóban található legfontosabb információkat könnyen érthető, táblázatos formában az utolsó oldalon foglaltuk össze.

 

 

A személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulás visszavonásáról szóló információkat a X.6. pontban foglaltuk össze.

 

 

I. Az Adatkezelő

 

Név:                            Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata

Képviseli:                   Karsay Ferenc polgármester

Székhely:                    1221 Budapest, Városház tér 11.

Telefon:                      +36 1 229 26 11

E-mail:                      onkormanyzat@bp22.hu

Weboldal:                   www.budafokteteny.hu

 

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

Perfectus Consilium Kft.

E-mail: adatvedelem@bp22.hu


 

 

 

II. Az Adatkezelő elérhetősége

 

Adatainak kezelésével kapcsolatosan az alábbi módokon kérhet tájékoztatást:

 

III. Az adatkezelés célja

 

III.1. Honlapon történő javaslattétel, szavazás

 

Az Érintett személyes adatainak kezelése az Adatkezelő Képviselő-testületének 307/2021. (XI. 11.) határozata alapján, az alábbi célok elérése érdekében történik:

-   Adatkezelő a részvételi költségvetés programjának meghirdetésével és lebonyolításával megismeri és szakmai szempontok szerint értékeli az Érintetteknek a kerület fejlesztésére irányuló ötleteit, javaslatait;

-   Adatkezelő a szakmai szempontok szerint értékelt ötletekről, javaslatokról esetlegesen egyeztetést kezdeményez annak benyújtójával annak érdekében, hogy az ötlet, javaslat szakmai és pénzügyi szempontból megvalósítható legyen;

-   Adatkezelő a szakmai szempontok szerinti értékelt ötleteket, javaslatokat szavazásra bocsátja a kerület lakossága körében;

-   a szavazás eredményeképpen a legnépszerűbb ötleteket és javaslatokat a rendelkezésre álló költségvetési keret alapján megvalósítja.

 

Az Érintett személyes adatai egy részének kezelése továbbá az arra okot adó körülmény fennállása esetén a regisztráció valódiságának ellenőrzése érdekében is történik. A regisztráció valódiságának ellenőrzése abból a célból történik, hogy Adatkezelő a többes regisztrációt, ezáltal a jogosulatlan szavazatok leadását megakadályozza.

 

A fentiek alapján az Érintett személyes adatainak kezelése helyi társadalmi érdeket szolgál, valamint az Érintettnek is érdekében áll.

 

III.2. Hírlevél szolgáltatás

 

Az Érintett személyes adatainak kezelése továbbá a hírlevél szolgáltatás biztosítása körében abból a célból is történik, hogy a hírlevél szolgáltatásra feliratkozó Érintettek számára az Adatkezelő tájékoztatást nyújtson a részvételi költségvetés programjának aktuális híreiről, a szavazásra bocsátott ötletekről, a szavazás végeredményéről, valamint az ötletek megvalósításáról.

 

IV. A kezelt adatok köre

 

IV.1. Honlapon történő javaslattétel, szavazás

 

Adatkezelő annak érdekében, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató III.1. pontjában foglalt célokat teljesítse, az alábbi személyes adatokat kezeli:

 

 

IV.2. Regisztráció ellenőrzése

 

Adatkezelő annak érdekében, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató III.1. pontjában foglalt célokat teljesítse, az alábbi személyes adatokat kezeli:

 

 

A fenti adatok gyűjtése és kezelése kizárólag abban az esetben történik, amennyiben az Adatkezelő a regisztráció körülményeiből úgy ítéli meg, hogy az jogosulatlan szavazat leadásra irányul. Ebben az esetben Adatkezelő egyedileg keresi meg az Érintettet a többletadatok megadása érdekében.

 

IV.3. Hírlevél szolgáltatás

 

Adatkezelő annak érdekében, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató III.2. pontjában foglalt célokat teljesítse, az alábbi személyes adatokat kezeli:

 

 

A fentiekben részletezett személyes adatokat Adatkezelő közvetlenül az Érintettől szerzi be.

 

V. Az adatkezelés jogalapja

 

A jelen adatkezelési tájékoztató IV.1. pontjában megjelölt adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) albekezdésének a) pontja, tekintettel arra, hogy az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

 

A jelen adatkezelési tájékoztató IV.2. pontjában megjelölt adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) albekezdésének a) pontja, tekintettel arra, hogy az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

 

Érintett a hozzájárulását önkéntesen, a weblapon található jelölőnégyzetre történő kattintással adta meg, valamennyi adatkezelési cél esetében önállóan. A jelen adatkezelési tájékoztató IV.2. pontjában meghatározott személyes adatok kezeléséhez az Érintett papír alapú nyilatkozat aláírásával ad hozzájárulást.

 

Tekintettel arra, hogy

-   az Érintett számára az adatszolgáltatás nem kötelező;

-   az Érintett az adatkezelés körülményeiről a hozzájárulás megadását megelőzően a jelen adatkezelési tájékoztató formájában részletes tájékoztatást kapott;

-   az Érintett a jelölőnégyzetre történő kattintással vagy a papír alapú nyilatkozat aláírásával a személyes adatainak kezeléséhez kifejezett hozzájárulást adott;

-   az Érintettnek bármikor lehetősége van a személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásának visszavonására, mely lehetőség az egyes adatkezelési célok tekintetében önállóan is fennáll

az adatkezelés jogszerűnek tekinthető.

 

VI. Adatkezelés időtartama

 

A GDPR 5. cikk (1) bekezdésének e) pontjában, valamint az Infotv. 4. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmelszemélyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában meghatározott személyes adatokat az alábbi időtartamokig őrzi meg:

 

-   kizárólag szavazat leadása érdekében kezdeményezett regisztráció esetén: a szavazás lezárásának időpontját követő legfeljebb hat hónap időtartamig;

-   a regisztráció sikertelen ellenőrzése esetén: a regisztráció ellenőrzésére szolgáló nyilatkozat kiküldésétől számított legfeljebb kettő (2) napig;

-   a regisztráció sikeres ellenőrzése esetén a jelen adatkezelési tájékoztató IV.3. pontjában foglalt adatok esetén: a szavazás lezárásának időpontját követő legfeljebb hat hónap időtartamig;

-   nem nyertes javaslat benyújtása esetén: a szavazás lezárásának időpontját követő legfeljebb hat hónap időtartamig;

-   nyertes javaslat benyújtása esetén: az Iratkezelési Szabályzatban előírt határidőig, illetve a javaslat végrehajtására irányuló projekt lezárásának időpontjáig;

-   nyertes javaslat későbbi időpontban történő megvalósítása esetén: a javaslat végrehajtására irányuló projekt lezárásának időpontjáig;

-   hírlevél szolgáltatás esetén: az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásának időpontjáig.

 

Amennyiben az Érintett a személyes adatainak kezelésére irányuló hozzájárulását visszavonja, úgy Adatkezelő a személyes adatokat haladéktalanul törli, melynek megtörténtéről az Érintettet írásban tájékoztatja. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás Érintett részéről történő visszavonása nem eredményezi a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét. Az Érintettnek lehetősége van a jelen adatkezelési tájékoztató III. pontjában meghatározott két adatkezelési cél közül adott hozzájárulása közül az általa kiválasztott egy hozzájárulását is visszavonni.

 

A fentiekben meghatározott megőrzési időtartam elteltével, illetve a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás visszavonását követően Adatkezelő haladéktalanul gondoskodik a személyes adatok selejtezés útján történő törléséről, melyet a papír alapon tárolt adatok esetében megsemmisítéssel, az elektronikus formában tárolt adatok esetében a helyreállítás lehetősége nélküli törléssel valósít meg.

 

VII. Adattovábbítás, nyilvánosságra hozatal

 

Adatkezelő az Érintett személyes adatait az alábbiakban részletezett esetekben és körben továbbítja az alábbi adatfeldolgozók, illetve címzettek részére:

 

-   a jelen adatkezelési tájékoztató III. pontjában meghatározott célok elérése érdekében az Érintett személyes adatainak teljes körét az Adatkezelő munkaszervezeteként eljáró Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal (1221 Budapest, Városház tér 11., képviseli: Dr. Szántó János jegyző) adatfeldolgozóként kezeli;

-   a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal által az ASP keretrendszerben esetlegesen rögzített adatok vonatkozásában az ASP keretrendszer üzemeltetéséért felelős Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold utca 4., képviseli: Bugár Csaba elnök) minősül adatfeldolgozónak;

-   a jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában meghatározott személyes adatok megadásában történő segítségnyújtás céljából azokat Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Szociális Szolgálata (1221 Budapest, Anna utca 10., képviseli: Kiss Andrea intézményvezető) adatfeldolgozóként kezeli;

-   a weblap karbantartásának és működtetésének céljából a jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában meghatározott adatokat a TKJ Tárkar Kft. (1116 Budapest, Június utca 11., képviseli: Jármai Lajos ügyvezető) adatfeldolgozóként kezeli.

 

Adatkezelő a személyes adatok kezelése vonatkozásában további adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Adatfeldolgozó igénybevétele esetén Adatkezelő az adatfeldolgozás tényéről az Érintettet tájékoztatja.

 

Adatkezelő a személyes adatokat a fentieken túl harmadik személy címzett részére nem továbbítja, különös tekintettel a harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbításra.

 

VIII. Az adatok kezelésének módja

 

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában megjelölt, és birtokába kerülő személyes adatokat manuálisan kezeli, tehát nem végez automatizált adatkezelést, nem végez profilalkotást.

 

Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel biztosítja, hogy az adatokhoz az Adatkezelő által csak ezen feladat teljesítésével megbízott, és jogosultsággal rendelkező munkatársai férjenek hozzá.

 

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok megfelelő szintű biztonságára és bizalmas kezelésére, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és az adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. A papír alapon tárolt személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén zárható irodabútorokban és irattári helyiségben, az elektronikus adatokat az Adatkezelő a megfelelő jogosultságkezeléssel ellátott tárhellyel rendelkező, saját tulajdonú szerverén tárolja.

 

IX. Nyilvánosságra hozatal

 

Adatkezelő az Érintett javaslatának kiválasztása és megszavazása esetén az Érintett nevét és ötletének tartalmát a Városházi Híradó kerületi újságban, valamint a weblapon és a http://www.budafokteteny.hu honlapon teszi közzé.

 

X. Az Érintett jogai adatainak kezelésével összefüggésben

 

X.1. Az Érintett előzetes tájékoztatáshoz való joga (GDPR 13-14. cikk)

 

Amennyiben a személyes adatokat az Érintettől gyűjtik, Adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában tájékoztatja az Érintettet az Adatkezelőre vonatkozó alapvető információkról, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az esetleges adattovábbítási műveletekről. Adatkezelő ezen felül köteles az Érintettet az adatai kezelésére vonatkozó kiegészítő információkról is tájékoztatni, így többek között az adattárolás időtartamáról, az Érintettet megillető jogokról, valamint a hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról.

Adatkezelő az Érintett előzetes tájékoztatáshoz való jogának érvényesülését jelen Adatkezelési Tájékoztató nyilvánosságra hozatalával, valamint az Érintett részére az adatkezelési művelet megkezdése előtt történő megismerésének lehetőségével biztosítja.

 

X.2. A hozzáférési jog (GDPR 15. cikk)

 

Az Érintett jogosult hozzáférést kérni a személyes adataihoz, továbbá az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést az Adatkezelő jogszerűen végzi-e.

 

X.3. A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

 

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését kérni. E jog értelmében az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt hiányos vagy pontatlan személyes adatainak helyesbítésére azzal, hogy ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükségessé válik.

 

X.4. A törléshez – elfeledtetéshez – való jog (GDPR 17. cikk)

 

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatai törlését kérni. E jog gyakorlása feljogosítja az Érintettet arra, hogy kérje az Adatkezelőtől személyes adatainak törlését, amennyiben azok további kezelésére nincs megfelelő ok. Az Érintett abban az esetben is jogosult kérni személyes adatainak törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az Adatkezelő a személyes adatait jogellenesen kezelte, vagy amennyiben a magyar jog alapján az Adatkezelő köteles az Érintett személyes adatait törölni. Adatkezelő ugyanakkor bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről az Érintett megfelelően tájékoztatni köteles.

 


 

 

X.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

 

Az Érintett jogosult személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, amennyiben az Adatkezelő jogellenes adatkezelést folytat, és az Érintett nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri. Az adatkezelés korlátozásához való jog megilleti továbbá az Érintettet abban az esetben is, amikor vitatja az Adatkezelő által kezelt adatok pontosságát.

 

X.6. Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

 

Az Érintett jogosult bármelyik adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor az Érintett személyes adatainak kezelése az Érintett hozzájárulásán alapszik. Fontos, hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem befolyásolja. Abban az esetben, ha az Érintett hozzájárulását visszavonja, lehetséges, hogy bizonyos szolgáltatásokat az Adatkezelő nem tud számára nyújtani, és amennyiben ez releváns, az Adatkezelő erről a hozzájárulás visszavonásakor ad tájékoztatást. Érintett ezen jogának gyakorlása nem érinti az Adatkezelő által más jogalap alapján kezelt személyes adatok további kezelését.

 

Az Érintett a hozzájárulás visszavonásának jogát az alábbiak szerint gyakorolhatja:

-   a hírlevélben található, leiratkozásra szolgáló linkre történő kattintással;

-   a weblapon található regisztráció törlésével;

-   a regisztráció során megadott e-mail címről megküldött írásbeli nyilatkozattal;

-   ePapír formátumban benyújtott beadvánnyal;

-   személyesen, ügyfélfogadási időben.

 

Amennyiben az Érintett a weblapon található regisztrációját törli, azzal nem vonja vissza a hírlevél szolgáltatás biztosításához adott hozzájárulását, azt önállóan szükséges megtennie a hírlevélben található, leiratkozásra szolgáló linkre történő kattintással.

 

Adatkezelő az Érintett hozzájárulás visszavonására irányuló nyilatkozatait a jelen adatkezelési tájékoztató II. pontjábanmeghatározott elérhetőségein fogadja.

 

A hozzájárulás visszavonásának formai és tartalmi követelményei nincsenek, ugyanakkor a nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie:

-   a hozzájárulás visszavonására irányuló szándéknak;

-   az Érintett kilétének.

 

XI. Tájékoztatás az adatszolgáltatás elmaradásának következményeiről

 

A jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában megjelölt személyes adatok szolgáltatásának elmaradása esetén az Érintett nem vehet részt a részvételi költségvetés tervezésére irányuló programban.

 

XII. Jogorvoslati lehetőségek:

 

Amennyiben az Érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az Adatkezelő a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először az Adatkezelőt keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül. 

 

Ha a panaszának kivizsgálása ellenére vagy a válaszadásra nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén sérelmezi azt, ahogy az Adatkezelő kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu)

 

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. 

 

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

 

Budapest, 2022. május 25.

 

 

                                                                                           Karsay Ferenc

                                                                                             polgármester

 

 

 

 

 

 

 


 

 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb információk

 

Ki kezeli az adatait?

 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata

Hol érhet el bennünket?

 

Személyesen és postán székhelyünkön, illetve számos elektronikus csatornán. Ezeket részletesen a II. pontban írtuk le.

Milyen adatait kezeljük?

 

Az Önre vonatkozó lehető legkevesebb adatot kezeljük, ezeket részletesen a IV. pontban írtuk le.

Mennyi ideig kezeljük az Ön adatait?

 

Az Ön által megadott adatokat többféle időtartam erejéig kezeljük, attól függően, hogy javaslata eredményes volt vagy sem. Az időtartamokat részletesen a VI. pontban írtuk le.

Fontos, hogy abban az esetben, ha Ön visszavonja az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását, az Ön által megadott adatokat haladéktalanul töröljük.

 

Honnan szerezzük be az adatait?

 

Azokat Ön adja meg részünkre akkor, amikor a kozossegrekapcsolva.hu internetes felületen regisztrál a kampányra. 

Miért kezeljük az adatait?

 

Három okból:

1. Azért, hogy a részvételi költségvetés tervezésével kapcsolatosan megismerjük az Ön véleményét, javaslatait.

2. Azért, hogy a hírlevél szolgáltatás útján kapcsolatot tudjunk tartani Önnel.

3. Azért, hogy az Ön által kezdeményezett regisztráció valódiságát ellenőrizhessük.

Mi hatalmaz fel bennünket arra, hogy kezeljük az adatait?

 

Az a körülmény, hogy Ön az adatainak megadása során egyértelműen és kifejezetten hozzájárulását adta ahhoz, hogy kezelhessük a személyes adatait. 

Kinek továbbítjuk az Ön adatait?

 

Azon szervezeteknek, melyek részt vesznek a részvételi költségvetéshez kapcsolódó program megvalósításában, illetve a kozossegrekapcsolva.hu weboldal üzemeltetésében. Ezeket a szervezeteket részletesen a VII. pontban írtuk le.

Milyen jogok illetik meg Önt?

 

Számos jog illeti meg személyes adatai védelmével összefüggésben. Ezeket részletesen a X. pontban írtuk le.

Az Önt megillető legfontosabb jog, hogy az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonhatja. Arról, hogy ezt hogyan teheti meg, a X.6. pontban adtunk részletes információkat.